پژوهش های حقوق بین الملل عمومی (JPIL) - واژه نامه اختصاصی