پژوهش های حقوق بین الملل عمومی (JPIL) - اهداف و چشم انداز